Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Stare Depułtycze

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHEŁM  POŁOŻONEJ W OBRĘBIE STARE DEPUŁTYCZE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami) - WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie Stare Depułtycze stanowiącej własność Gminy Chełm  przeznaczonej do sprzedaży.

-  Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr  67 o pow. 0,24 ha położona w  obrębie Stare Depułtycze, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę  Wieczystą Nr KW LU1C/00042942/3.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r.  ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r  działka oznaczona nr ewid. 67 położona w obrębie Stare Depułtycze  wchodzi w pasie 75 m od drogi o symb. L-020 4658L w skład obszaru  oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej natomiast pozostały teren działki to teren upraw rolnych.

- Nieruchomość  ma  kształt  regularny, położona na skraju wsi. Nieruchomość jest lekko podwyższona w stosunku do szosy.   

- Cena  nieruchomości  29.387,00 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych  zero groszy/.

- Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr 14 lub pod telefonem (82) 563-65-53.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, przesłano do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl , BIP, oraz podano w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (D. U.   z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy   lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego  w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli  złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym   mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia  03 lipca 2017 roku.    

 

Pokrówka, dnia 12 czerwca 2017 roku 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1

FESTIWAL-FESTYN


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video