Ogłoszenie o I przetargu – Stare Depułtycze

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY CHEŁM działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku, poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stare Depułtycze stanowiącej własność Gminy Chełm.

- Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 67 o pow. 0,24 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00042942/3.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r. działka oznaczona nr ewid. 67 położona w obrębie Stare Depułtycze wchodzi w pasie 75 m od drogi o samb. L-020 4658L w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR - teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, natomiast pozostały teren działki to teren upraw rolnych.

- Nieruchomość ma kształt regularny, położona na skraju wsi. Nieruchomość jest lekko podwyższona w stosunku do szosy.

- Cena wywoławcza nieruchomości 29.387,00 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy/.

- Wadium należy wpłacić w kwocie 3.000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych zero groszy/.

- Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VATobowiązujący w dniu przetargu.

- Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzeniu.

- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;o wysokości postąpieniadecydują uczestnicy przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 WRZEŚNIA 2017 ROKU O GODZINIE 10oo W POKOJU NR 10 URZĘDU GMINY CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.

- W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce Nr rachunku: 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężnie znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 06 września 2017 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

- Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej - przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego) - stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw aktualnego wypisu z krajowego Rejestru Sądowego, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

- Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

- Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

- Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

- Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Chełm nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

- Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

- Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

- Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 (pokój nr 3 parter) lub pod numerem telefonu (82) 563 65 53 w godzinach od 800 – 1500.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie lokalnej, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl, oraz BIP od dnia 07 sierpnia 2017 roku do dnia 12 września 2017 roku.

WÓJT

/-/ Wiesław Kociuba

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video