Ogłoszenie o I przetargu - Okszów, Wólka Czułczycka

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACHUSTNYCH NIEOGRANICZONYCH

WÓJT GMINY CHEŁM działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

(Dz. U z 2014 roku, poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej położonych w obrębie Wólka Czułczycka oraz niezabudowanej położonej w obrębie Okszów stanowiących własność Gminy Chełm.

WÓLKA CZUŁCZYCKA

1. Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 191 o pow. 0,2790 ha położona w obrębie Wólka Czułczycka, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00069618/8.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r działka oznaczona nr ewid. 191 położona w obrębie Wólka Czułczycka wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C.RM – teren upraw rolnych i graniczy z drogą gminną dojazdową.

- Nieruchomość ma kształt regularny, położona na skraju wsi. Na nieruchomości jest drewniany budynek mieszkalny wybudowany w okresie powojennym 4,30 m x 10,70 m (powierzchnia użytkowa 41,40m2) , oraz dobudowany z desek ganek. Budynek obity płytami twardymi. Dach dwuspadowy kryty papą (przecieka) . Podłogi drewniane całkowicie zniszczone, podobnie stolarka okienna i drzwiowa. Ogrzewanie piecowe. Stan techniczny budynku jest bardzo słaby. Na nieruchomości jest również nieczynna studnia z kręgów betonowych 6 m i rozwalająca się komórka. Są to obiekty, których stopień zużycia technicznego przekracza 90%, a zużycie funkcjonalne oscyluje w granicach 80 do 100%.

- Nieruchomość nie jest obciążona długami ani innymi zobowiązaniami wobec osób trzecich .

- Cena wywoławcza nieruchomości 14.927,00 zł /słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych zero groszy/.

- Wadium należy wpłacić w kwocie 1.500,00 zł. /Słownie :jeden tysiąc pięćset złotych 00/100/.

- Nieruchomość nie podlega podatkowi VAT.

- Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 209 o pow. 0,1170 ha położona w obrębie Wólka Czułczycka, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00069618/8.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy
 Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r działka oznaczona nr ewid. 209 położona w obrębie Wólka Czułczycka wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C.RM – teren upraw rolnych i graniczy z drogą gminną dojazdową.

- Nieruchomość nie jest obciążona długami ani innymi zobowiązaniami wobec osób trzecich.

- Cena wywoławcza nieruchomości 2.567,00 zł. (Słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić w kwocie 300,00 zł. /Słownie : trzysta złotych 00/100/.

- Nieruchomość nie podlega podatkowi VAT.

- Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

OKSZÓW

 - Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 93/26 o pow. 0,1142 ha położona w obrębie Okszów, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00034864/3.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004 r działka oznaczona nr ewid. 93/26 położona w obrębie Okszów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i graniczy z drogą gminną.

-Nieruchomość ma kształt regularny. Położenie nieruchomości dobre, teren płaski. Nieruchomość ma dostęp do drogi utwardzonej – asfalt.

- Nieruchomość nie jest obciążona długami ani innymi zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 - Cena wywoławcza nieruchomości 47.323,00 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100).

 - Wadium należy wpłacić w kwocie 5.000,00 zł. (Słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

 - Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZINIE10oo W POKOJU NR 10 URZĘDU GMINY CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.

- W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm , Pokrówka, ul. Gminna 18 , Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce Nr rachunku: 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężnie znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 31 października 2017 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

- Osoby pozostające we wspólności majątkowej- wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem sporządzonego w formie aktu notarialnego.

- Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej- przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego)- stosownego upoważnienia , właściwych pełnomocnictw aktualnego wypisu z krajowego Rejestru Sądowego , dowodów osobistych(dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

- Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

- Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

- Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

- Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Chełm nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

- Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

- Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

- Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 (pokój nr 3 parter) lub pod numerem telefonu (82) 563 65 53 w godzinach od 800 – 1500.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie lokalnej, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl, oraz BIP od dnia 02 października 2017 roku do dnia 08 listopada 2017 roku.

Pokrówka, dnia 02 października 2017 roku

Z up. Wójta

/-/ mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video