Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Zagroda, Krzywice

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XXXI/304/2017 r. z dnia 24 października 2017 r. - Wójt Gminy Chełm podaje: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW

 

L.p.

Nazwa obrębu -położenia nieruchomości

Nr działki lub jej część

Powierzchnia

NR KW

Wysokość czynszu w q żyta

Termin wnoszenia czynszu

Opis i przeznaczenie w planie

Uwagi

1.

Zagroda

466

5,85

68063

11,70

Do 15.09. każdego

roku

Lasy, zalesienia

w realizacji

 

2.

Zagroda

część dz.nr.74/6

0,75

68063

1,50

Do 15.09. każdego

roku

Lasy, zalesienia

w realizacji

 

3.

Krzywice

216/1

0,43

38700

0,86

Do 15.09. każdego

roku

Teren upraw

rolnych

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 30 października 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, przesłano do Sołtysów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl, oraz BIP, a informację o jego zamieszczeniu podaje się w prasie lokalnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w godzinach od 8oo-15oo lub pod telefonem (082) 563-65-53.

 

Pokrówka, dnia 30.10.2017 roku.

Z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video