Informacja o wyniku I przetargu - Okszów

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 93/26 O POW. 0,1142 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OKSZÓW.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz.1490) – Wójt Gminy Chełm

podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 08 listopada 2017 roku w Urzędzie gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 10

oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Okszów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 93/26 o pow. 0,1142 ha.

- Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 93/26 o pow. 0,1142 ha położona w obrębie Okszów, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgę wieczystą Nr KW LU1C/00034864/3.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004r. Ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10. 09. 2004 r. działka oznaczona nr ewid. 93/26 położona w obrębie Okszów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i graniczy z drogą gminną.

- Trzy osoby zostało dopuszczone do uczestniczenia w przetargu.

- Osób nie dopuszczonych do przetargu - brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości 47.323,00 zł.

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 59.000,00 zł plus podatek VAT 23 % 13.570,00 zł tj. 72.570,00 zł.

- Nabywcami nieruchomości wyłonionymi w przetargu oznaczonej nr 93/26 o pow. 0,1142 ha położonej w obrębie Okszów zostali Państwo Jarosław i Dominika małż. SWATOWSCY.

Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm od dnia 16 listopada 2017 roku do dnia 23 listopada 2017 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl oraz BIP.

 

Z up. Wójta

/-/ mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video