Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego gminy Chełm

 

Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego gminy Chełm
Osi Priorytetowe II Infrastruktura ekonomiczna
Działania 2.4. Marketing gospodarczy Schemat B.

Gmina Chełm realizuje projekt „Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm” Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i promocja gospodarcza Gminy Chełm. Założony cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu zadań marketingowych i promocyjnych, które wypromują Gminę Chełm pod względem gospodarczym i turystycznym.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu głównego RPO WL ” Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu". Projekt prowadzi także do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WL tj. Celu szczegółowego 2 „Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, ponieważ przewidziany w projekcie marketing gospodarczy daje wysokie szanse na wzrost liczby przedsiębiorców i inwestorów.

Projekt przyczyni się także do osiągnięcia celu działania 2.4 jakim jest promocja gospodarcza woj. lubelskiego ponieważ promocja atrakcyjności gospodarczej obszarów położonych na terenie województwa służy jednocześnie promocji całego obszaru województwa lubelskiego. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację poszczególnych celów szczegółowych.

Cele szczegółowe projektu:

1. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych (album, folder, gadżety).

2. Promocja regionu i województwa na międzynarodowych targach turystycznych.

3. Konferencje ponadregionalne.

4. Promocja Gminy Chełm w prasie regionalnej.

5. Wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego.

Ponadto projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących celów jakościowych (niemierzalnych):

l. Wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Gminy Chełm.

2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. lubelskiego.

3. Promocja walorów naturalnych i kulturowych Gminy Chełm i woj. lubelskiego.

4. Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie im dostępu do materiałów informacyjno-promocyjnych.

5. Wykreowanie dobrej marki regionu.

6. Zwiększenie potencjału i konkurencyjności Gminy Chełm.

Cel główny, cele szczegółowe oraz jakościowe zostaną osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych zadań: udział w międzynarodowych targach turystycznych, zorganizowanie 2 konferencji tematycznych o zasięgu regionalnym, zamieszczenie ogłoszeń informacyjno-promocyjnego w prasie o zasięgu regionalnym, zakup materiałów informacyjno- promocyjnych, w tym wydanie albumu i folderu oraz wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego.

 
rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1

FESTIWAL-FESTYN


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video