Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Chełm

Zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 28 września 2017 roku o godz. 900 w Świetlicy w Żółtańcach, 22-100 Żółtańce 44b.

Proponowany porządek obrad

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Wystąpienie Wójta Gminy.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmian w budżecie gminy na rok 2017;

2)      zmian wieloletniej prognozy finansowej;

3)      uchwalenia statutu Gminy Chełm;

4)      przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełm na lata 2017 – 2023” w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji terenów zdegradowanych w gminie Chełm”;

5)      Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełm;

6)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7)      wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o przekazanie Gminie Chełm nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

8)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów – Kolonia);

9)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Pokrówka).

7.       Sprawy bieżące.

8.       Zakończenie obrad.

 

 

Podstawa prawna urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video