Zarządzenie Wójta - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Chełm

z dnia 24.10.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały programu współpracy Gminy Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz  § 2 uchwały Nr LIII/379/2010 Rady Gminy Chełm z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 22.10. 2010 r., Nr 117, poz. 2086)    

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817) na rok 2018 zwanego dalej projektem Programu.

§ 2

1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Chełm, na temat projektu Programu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Konsultacje będą przeprowadzane w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Biurze Promocji Gminy Chełm

§ 3

Organizacje pozarządowe i organizacje, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą również składać swoje uwagi dotyczące projektu Programu w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Chełm lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia wyznaczonego spotkania w sprawie konsultacji, przy czym decyduje data wpływu.

§ 4

Informacje w sprawie konsultacji udziela Pan Ryszard Mielniczuk dyrektor Biura Promocji Gminy Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Promocji Gminy Chełm.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PROJEKT UCHWAŁY DO POBRANIA TUTAJ

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video