Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Chełm

Zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 20 listopada 2017 roku o godz. 900 w świetlicy w Żółtańcach.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wystąpienie Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2017;

2) zmian wieloletniej prognozy finansowej;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu;

4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”;

5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840L w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”;

6) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.;

7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chełm na rok 2018;

8) określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełm na rok 2018;

9) uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad.

 

 

Podstawa prawna urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video