Budżet 2018 uchwalony

28 grudnia w świetlicy w Żółtańcach odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Chełm, na której m.in. debatowano nad budżetem gminy na rok 2018.  Po przedstawieniu pozytywnych opinii RIO oraz poszczególnych komisji stałych rady jednogłośnie budżet uchwalono. Gmina wyda łącznie na wszystkie zadania 83 416 000 zł. Najważniejsze wydatki to m.in.:

- budowa i przebudowa dróg gminnych asfaltem - 5 300 000 zł,

- przebudowa dróg powiatowych asfaltem (pomoc finansowa dla powiatu) - 1 015 161 zł,

- przebudowa dróg kruszywem - 2 000 000 zł,

- budowa chodników - 700 000 zł,

- montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - 12 100 000 zł,

- budowa sieci wodociągowych - 980 000 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego (projekty, modernizacja) – 2 364 606 zł

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 935 000 zł, w tym budowa placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk, projekty nowych świetlic, remonty,  budowa placów - 865 000 zł,

- kultura fizyczna (piłka ligowa, tenis i sport masowy, boisko w Srebrzyszczu) - 405 000 zł,

- budowy, przebudowy i remonty budynków (urząd gminy, świetlice i szkoły) - 5 714 000 zł,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 654 000 zł,

- zakup kompostowników (pojemników) - 380 000 zł,

- inwestycje drogowe (parkingi, ścieżki rowerowe) w ramach CHOF-u - 1 06 999 zł,

- modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych - 582 800 zł,

- wydatki na odbiór śmieci - 1 400 000 zł,

- szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola - 15 013 000 zł,

 - pomoc społeczna - 17 604 647 zł,

- administracja - 6 611 967 zł,

- bezpieczeństwo publiczne -  536 000 zł

Łączna kwota środków unijnych na 2018 rok na programy majątkowe wynosi 13 560 992 zł.