Ogłoszenie o ponownym naborze

Pokrówka, dnia 16 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie

Na podstawie § 14 uchwały Nr XXXII\313\2017 Rady Gminy Chełm z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywam ponownie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) do zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. 

                                                                                                                               Wójt Gminy Chełm
Wiesław Kociuba