Wybory sołtysa w Nowosiółkach-Kol.

W listopadzie 2017 r. zmarła Pani Stanisława Kowalik sprawująca przez 15 lat urząd Sołtysa wsi Nowosiółki – Kolonia. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Statutu Sołectwa Nowosiółki - Kolonia, Wójt Gminy Chełm zarządził wybory uzupełniające na sołtysa wsi. Wybory odbyły się 23 stycznia br.Na zebraniu wiejskim, wyborczym, zgłoszono dwie kandydatki na sołtysa: Panią Dorotę Ulrych i Panią Ewę Wójcik. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania sołtysem wsi Nowosiółki – Kolonia została wybrana Pani Dorota Ulrych, która otrzymała 37 ważnie oddanych głosów. W głosowaniu brało udział 39 osób, na ogólną liczbę 221 uprawnionych mieszkańców sołectwa, co stanowi 17,64%.