Inwestycje w Gminie Chełm

Gmina Chełm złożyła dwa wnioski na dofinansowanie w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na każdy projekt odbył się osobny konkurs, pierwszy z zadania Promocja niskoemisyjności i drugi Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

Oba projekty znalazły się na liście spełniających kryteria formalne, a tym samym zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu. Pierwszy projekt Promocja niskoemisyjności – modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm o całkowitej wartości projektu 734 606 zł, wnioskowane wsparcie 507 645,56 zł obejmuje zakresem działań cztery miejscowości z terenu gminy. Realizacja będzie polegać na budowie oświetlenia na dwóch odcinkach: Uher – Depułtycze Królewskie oraz Nowosiółki-Kolonia – Ochoża-Kolonia. Zakres prac obejmuje budowę 71 lamp energooszczędnych.

Drugi projekt w ramach działania Efektywność energetyczna sektora publicznego – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie opiewa na kwotę 1 554 697,69 zł, z tego wnioskowana kwota dofinansowania to 1 074 384,58 zł.  Zaplanowano wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz montaż nowoczesnej gruntowej pompy ciepła.