Plany i kierunki rozwoju

Misją Strategii Rozwoju Gminy Chełm na lata 2007 – 2015 jest uruchomienie wielokierunkowych procesów rozwojowych umożliwiających trwały i zrównoważony rozwój gminy aby podnieść poziom i jakość życia jej mieszkańców.

Podniesienie poziomu życia będzie się charakteryzowało wzrostem dochodów w gospodarstwach domowych, ułatwieniem dostępu do edukacji i szkoleń, co w końcowym efekcie wpłynie na wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, wzrost zatrudnienia i wydajności pracy.  To z kolei będzie miało wpływ na zwiększenie aktywności zawodowej i obniżenie poziomu bezrobocia oraz poprawę zdrowotności mieszkańców.

Podniesienie jakości życia będzie się charakteryzowało poprawą stanu i wzrostem bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwością korzystania z infrastruktury społecznej i kulturowej, życie w czystym środowisku naturalnym, możliwością uczestnictwa w turystyce, kulturze. Ponadto wpłynie na lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego a także aktywność społeczną.

I. Wzrost konkurencyjności gospodarki gminy oraz zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy

Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej gminy

Cel operacyjny 1: wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości

 • Zadanie 1: Rozwój instrumentów wsparcia dla nowych i istniejących przedsiębiorstw.
 • Zadanie 2: Wsparcie  doradcze i informacyjne.
 • Zadanie 3: Tworzenie i rozpowszechnienie oferty terenów i obiektów pod inwestycje dla przyszłych inwestorów.
 • Zadanie 4: Poprawa dostępu sektora MSP do informacji gospodarczej i technicznej

Zadanie będzie realizowane poprzez:

 • rozpowszechnianie informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć,
 • rozpowszechnianie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy pomocowych i dostosowania standardów MSP do wymogów Unii Europejskiej,
 • usprawnienie obsługi urzędowej i tworzenie klimatu przychylności.
 • Zadanie 5: Wskazywanie kierunków działań przyszłym inwestorom ze szczególnym uwzględnieniem  turystyki i agroturystyki.

Cel operacyjny 2:  szeroka promocja gminy celem przyciągnięcia nowych inwestorów

 

 • Zadanie 1: Promocja Gminy Chełm.

Zadanie będzie realizowane m.in.:

 • poprzez opracowanie i realizacja programu promocji Gminy Chełm,
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu promocję lokalnych podmiotów gospodarczych oraz ich wyrobów, produktów, usług,
 • rozpowszechnianie informacji na temat imprez ponadlokalnych min: zachęcanie do uczestnictwa w Międzynarodowej Wielobranżowej Wystawie Gospodarczej „Wschodnie Inicjatywy Gospodarcze” organizowanej przez miasto Chełm.
 • Zadanie 2: Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora.

Cel operacyjny 3: rozwój przedsiębiorczości opartej na turystyce

 • Zadanie 1: Pomoc przedsiębiorcom w rozpoczynaniu, rozszerzaniu działalności gospodarczej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • opracowanie oferty miejsc atrakcyjnych turystyczne,
 • usługi doradcze przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • wskazanie źródeł finansowania działalności,
 • bezpłatne reklama na stronie internetowej gminy, dla przedsiębiorstw oferującym usługi dla turystów,
 • nieodpłatna pomoc w tworzeniu własnych stron internetowych dla przedsiębiorstw  oferującym usługi dla turystów,

Cel operacyjny 4: rozwój i podnoszenie konkurencyjności lokalnego agrobiznesu

 

 • Zadanie 1: Poprawa efektywności gospodarstw rolnych z terenu gminy.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

 • doposażenie w sprzęt lub modernizację sprzętu oraz remont budynków w  gospodarstwach rolnych,
 • doradztwo dla rolników – dopłaty unijne,
 • wskazanie kierunków działań, związanych z rozwojem działalności rolniczej lub pozarolniczej – korzystne warunki do rozwoju  przetwórstwa, tworzenie towarowych gospodarstw wyspecjalizowanych jednokierunkowo, rozwój rolnictwa ekologicznego, produkcja żywności tradycyjnej inne),
 • tworzenie zrzeszeń, związków i stowarzyszeń rolniczych i producenckich,
 • wskazanie źródeł finansowania działalności rolniczej i pozarolniczej.

Cel operacyjny 5: współpraca z uczelniami wyższymi

 • Zadanie 1 : Utworzenie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie lotniska szkoleniowego w miejscowości Depułtycze Królewskie.
  Uczelnia jest właścicielem około 50 ha gruntów przeznaczonych pod budowę lotniska. Teren ten, po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gm. Chełm, Uchwałą Nr XLI/241/2006 Rady Gminy z dnia 29 maja 2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  oraz Uchwałą Nr VI/37/2007 z dnia 8 marca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie nieruchomości darowanych przez Gminę Chełm, przeznaczony jest pod działalność lotniczą i usługową związana z funkcją edukacyjną uczelni. Lotnisko będzie miało charakter szkoleniowy i przeznaczone będzie dla studentów Instytutu Nauk Technicznych PWSZ studiujących na kierunku „Nawigacja” oraz „Mechanika i budowa maszyn”. Współinwestorem budowy lotniska będzie Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, który planuje umiejscowić na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Wydział Lotniczy NOSG.  Ponadto dla lotniska przewiduje się funkcję komunikacyjną z uwagi na brak na obszarze całego regionu lubelskiego jakiegokolwiek lotniska komunikacyjnego.
 • Zadanie 2: Utworzenie Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w miejscowości Depułtycze Królewskie.
  Projekt zakłada budowę i wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz specjalistycznych laboratoriów naukowo – badawczych Instytutu Nauk Technicznych PWSZ w Chełmie. Będą to:
 • Laboratorium Lotnicze (budynek o powierzchni ok. 3000 m²) wyposażone w samoloty szkoleniowe, tunele aerodynamiczne, symulatory lotów, sprzęt pokładowy samolotów, lotnicze odbiorniki pokładowe, oprogramowanie nawigacyjne oraz silniki samolotowe ze stanowiskami rozruchowymi,
 • Laboratorium Mechaniki i Budowy Maszyn, budynek o powierzchni (budynek o powierzchni ok. 3000 m²) wyposażone w centra obróbkowe (obrabiarki sterowane numerycznie), prasy hydrauliczne, pasy mimośrodowe, konwencjonalne obrabiarki do obróbki ubytkowej, maszyny wytrzymałościowe, linie technologiczne do obróbki cieplno – chemicznej, współrzędnościowe maszyny pomiarowe oraz narzędzia i urządzenie pomiarowe.
 • Zadanie 3: Utworzenie Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej w miejscowości Depułtycze Nowe.
  Na mocy uchwały Nr XLI/241/2006 Rady Gminy z dnia 29 maja 2006  uczelnia jest właścicielem dawnej szkoły podstawowej w Depułtyczach Nowych, położonej w zabytkowym parku o powierzchni 3,61 ha. Z uwagi na trwającą już kilka lat współpracę międzynarodową z uczelniami europejskimi między innymi: Wołyńskim Derżawnym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku, Nacjonalnym Awizacyjnym Uniwersytetem w Kijowie, Fachhochschule Regensburg, Hochschule Karlsruhe władze uczelni planują urządzić w tym kompleksie miejsce nastawione na realizację międzynarodowej współpracy szkół wyższych.  PWSZ zlecił wykonanie projektu remontu i nadbudowy istniejącego budynku szkoły oraz rewaloryzacji zabytkowego parku, które zostały zatwierdzone do realizacji przez urzędy budowlany i konserwatorski. Złożony przed dwoma laty wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jeszcze jesienią 2007 roku ma duże szanse realizacji. W wyniku zakończonego remontu budynek Centrum będzie miał powierzchnię użytkową ok. 850 m² i będzie pełnił funkcję edukacyjno – konferencyjną i noclegową.

II  Podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności

Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia

Cel operacyjny 1: polityka prorodzinna

 • Zadanie 1: Poprawa funkcjonowania rodzin.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • edukację prorodzinna,
 • tworzenie warunków samodzielności ekonomicznej rodzin,
 • wsparcie rodziców (zwłaszcza kobiet) w godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi,
 • poprawę opieki medycznej i socjalnej nad rodziną,


Cel operacyjny 2:  podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców gminy

 • Zadanie 1: Poprawa infrastruktury dydaktycznej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • modernizację i remonty istniejących placówek dydaktycznych,
 • przystosowanie istniejących placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • doposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe,
 • termomodernizację obiektów oświatowych

 

 • Zadanie 2: Rozwój systemu edukacji.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • dążenie do poprawy dostępu do edukacji,
 • wspieranie działań zmierzających do tworzenia funduszy stypendialnych dla osób najuboższych, niepełnosprawnych bądź uzdolnionych,
 • zwiększenie różnorodności form i treści nauczania w szkołach ze szczególnym naciskiem na naukę języków obcych,
 • edukację w zakresie integracji Europejskiej i wiedzy na temat Unii Europejskiej,
 • podnoszenie aktywności zawodowej i poziomu zawodowego nauczycieli,
 • utworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych,
 • zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • dążenie do stworzenia warunków kształcenia integracyjnego (osoby zdrowe i osoby niepełnosprawne),
 • przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy w systemie integracyjnym,
 • dążenie do ułatwiania kształcenia ponadgimnazjalnego uczniom niepełnosprawnym,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Cel operacyjny 3:  zwiększenie możliwości rozwoju dla wszystkich mieszkańców

 • Zadanie 1: Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców gmin.
  Zadanie będzie realizowane poprzez wsparcie inicjatyw mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców m.in. poprzez:
 • popularyzację samozatrudnienia,
 • poradnictwo dla osób zakładających własną działalność gospodarczą,
 • dążenie do poprawy startu zawodowego absolwentów, którzy chcą pracować na terenie gminy,
 • prowadzenie poradnictwa dla osób poszukujących pracy (system informacji o miejscach pracy),
 • mobilizacji społecznej i zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (uświadamianie rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, nabywanie nowych kwalifikacji, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy),
 • rozwój zatrudnienia w ramach różnych form ekonomii społecznej (Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, spółdzielnie socjalne).

Cel operacyjny 4: wspieranie integracji społecznej – walka z wykluczeniem społecznym

 • Zadanie 1: Aktywna pomoc społeczna.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • podnoszenie kwalifikacji kadr Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • rozwój środowiskowych form wsparcia,
 • odchodzenie od polityki pasywnej w stronę aktywnej,
 • podniesienie standardu i jakości usług poprzez doposażenie w odpowiedni sprzęt, programy komputerowe oraz bieżące remonty placówki Ośrodka.
 • Zadanie 2: Wspieranie grup zagrożonych marginalizacją.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • aktywizację społeczną i zawodową osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Cel operacyjny 5: rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

 • Zadanie 1: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
  Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Chełm poprzez upowszechnianie nowoczesnych technologii m.in. wspieranie budowy lokalnych sieci szerokopasmowych, budowę nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej potrzebnej dla rozwoju mieszkańców i przedsiębiorstw.
 • Zadanie 2: Gmina Chełm w sieci.
  Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną m.in.: publicznych, medycznych, nauczania na odległość i innych.
 • Zadanie 3: Wdrażanie wspomagania procesu dydaktycznego technologią informatyczną w placówkach oświatowych.
  Zadanie będzie realizowane poprzez wyposażenie placówek oświatowych w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz podłączeniem do sieci.

Cel operacyjny 6: pobudzanie aktywności obywatelskiej i społecznej

 • Zadanie 1: Włączanie mieszkańców gminy w procesy podejmowania decyzji na poziomie gminy oraz propagowanie wiedzy na temat tych możliwości.
  Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez:
 • realizację procedur informowania społeczeństwa o działaniach urzędu,
 • udostępnianie informacji publicznych na stronie internetowej www.gmina.chelm.pl,
 • prowadzenie aktywnych metod konsultacji społecznych w procesie podejmowania decyzji.
 • Zadanie 2: Prowadzenie aktywnych metod konsultacji społecznych w procesie podejmowania decyzji.
  Zadanie będzie realizowane poprzez m.in.:
 • organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy – festyny, dożynki, koncerty, inne,
 • angażowanie w życie publiczne lokalnych mediów,
 • organizowanie spotkań z mieszkańcami w celu przedyskutowania bieżących spraw gminnych.
 • Zadanie 3: Wspieranie rozwoju III sektora.
  Zadanie będzie realizowane poprzez m.in.:
 • informowanie społeczności o korzyściach płynących z działań III sektora,
 • mobilizowanie społeczności do tworzenia nowych organizacji – fundacji, stowarzyszeń, grup samopomocowych formalnie działających,
 • pomoc w rejestracji i początkowej działalności organizacji nowopowstających,
 • pomoc w promocji organizacji,
 • uświadamianie na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój i działalność – wskazanie źródeł finansowania.

 

 • Zadanie 4: Włączanie społeczności lokalnej w działania lokalne i ponadlokalne.
  Zadanie będzie realizowane poprzez
 • uczestnictwo w programach rozwojowych dla obszarów wiejskich (PROW 2007 – 2013 oś priorytetowa Leader).

Cel operacyjny 7: promocja zdrowia

 

 • Zadanie 1: Profilaktyka i edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzież.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • profilaktykę w zakresie nałogów – nikotyna, alkohol, narkotyki,
 • propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania,
 • uświadamianie o zagrożeniach wynikających ze zbyt wczesnego rozpoczęcia życia seksualnego.

 

 • Zadanie 2: Poprawa warunków zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
  Zadanie będzie realizowane poprzez :
 • poprawę infrastruktury ośrodków zdrowia na terenie gminy,
 • doposażenie w sprzęt medyczny ośrodków zdrowia,
 • koordynacja działań opieki zdrowotnej,
 • udział we wszelkich dostępnych programach profilaktyki zdrowia,
 • informacja i promocja o programach profilaktyki zdrowia (plakaty, ulotki, zapisy mieszkańców, udostępnienie pomieszczeń).

Cel operacyjny 8: rozwój kultury fizycznej

 • Zadanie 1: Poprawa infrastruktury sportowej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • modernizacja/remonty obiektów i urządzeń sportowych w celu zwiększenia ich wykorzystania,
 • modernizacja/remonty obiektów celem przystosowania ich do pełnienie funkcji obiektów sportowych,
 • budowa nowych obiektów sportowych (sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne, siłownia, klub fitness, korty tenisowe, ścieżki rowerowe i  inne, budowa obiektów sportowych dla dyscyplin niestandardowych (dirt jumping, inne).
 • Zadanie 2: Promocja sportu.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • utworzenie cyklicznego kalendarza imprez sportowych  i rozpowszechnianie go na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy Chełm,
 • umieszczanie informacji o aktualnych wydarzeniach sportowych na stronie www.gmina.chelm.pl.
 • Zadanie 3: Aktywizacja sportowa społeczności lokalnej.
 • poszerzanie oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób dorosłych,
 • organizacja imprez sportowych z udziałem osób starszych,
 • organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych,
 • organizacja imprez sportowych z udziałem dzieci i młodzieży,
 • organizacja obozów, innych form wypoczynku letniego i zimowego o charakterze rekreacyjno- sportowym dla dzieci i młodzież,
 • mobilizowanie społeczności do udziału z imprezach sportowych o charakterze ponadlokalnym ,
 • wspieranie rozwoju dyscyplin sportowych o charakterze niestandardowym i wyczynowym.

Cel operacyjny 9: zwiększenie bezpieczeństwa i ładu publicznego

 

 • Zadanie 1 : Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • monitoring i kontrole miejsc szczególnie zagrożonych zakłócanie porządku i przestępczością  (kąpielisko nad zalewem w Żółtańcach),
 • przeciwdziałanie pożarom, powodziom i innym klęskom żywiołowym oraz likwidacja ich skutków,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego poprzez doposażenie jednostek straż pożarnej w sprzęt, modernizację infrastruktury),
 • zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie w sprzęt jednostek Policji, wzmocnienie kadrowe i merytoryczne).

 

 • Zadanie 2 : Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • poprawę stanu nawierzchni dróg,
 • oświetlenie,
 • rozdzielenie ruchu samochodów, rowerów i pieszych na ulicach.
 • Zadanie 3: zapobieganie i zwalczanie patologii społecznych
  W tym:
 • wspieranie programów profilaktycznych zapobiegających nałogom i uzależnieniom, przemocy w rodzinie, marginalizacji ofiar przestępstw.

III Spójność  i atrakcyjność terytorialna gminy

Dążenie do podniesienia spójności i atrakcyjności terytorialnej gminy

Cel operacyjny 1: poprawa dostępności komunikacyjnej w gminie

 • Zadanie 1: Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez: budowę, przebudowę oraz remonty dróg w miejscowościach gminy Chełm

Cel operacyjny 2: bezpieczne i czyste środowisko przyrodnicze

 • Zadanie 1: Poprawa infrastruktury gospodarki wodno – ściekowej.
  Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez :
 • budowę kanalizacji
 • budowę oczyszczalni ścieków
 • bieżące remonty istniejących oczyszczalni ścieków przy-obiektowych w Uhrze, Stawie, Stołpiu oraz oczyszczalni przyosiedlowej w Stawie,
 • rozbudowę wodociągu w miejscowości Janów,
 • budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Żółtańce, Zawadówka, Rudka
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 • Zadanie 2: Ochrona powietrza.
  Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez:
 • termomodernizację  i wymianę energochłonnych instalacji w budynkach użyteczności publicznej
 • budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej do wykorzystywania energii odnawialnej – dążenie do pozyskiwania energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej.


Cel operacyjny 3: wzrost atrakcyjności turystycznej gminy

 • Zadanie 1:  Rozwój infrastruktury turystycznej i reakcyjnej.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • zagospodarowanie istniejących kąpielisk na terenie gminy Chełm,
 • budowę ścieżek rowerowych i ciągów spacerowych
 • wyznaczenie szlaków turystycznych (wytyczenie i montaż znaków, drogowskazów, tablic informacyjnych),
 • opracowanie i wydanie folderu informacyjno – promocyjnego (krajobraz kulturowy i przyrodniczy Gminy Chełm, podkreślenie walorów Gminy),
 • Zadanie 2: Opieka nad dziedzictwem kulturowym gminy.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • zachowanie i wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów (cmentarze, kościoły, wieża w Stołpiu i  inne ),
 • wspieranie inwestycji umożliwiających wykorzystywanie obiektów historycznych, zabytkowych na cele turystyczne.
 • Zadanie 3: Utworzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • kontynuacje imprez o charakterze lokalnym – dożynki, festyny, inne,
 • wykreowanie imprezy o zasięgu ponadlokalnym,
 • stworzenie i rozpowszechnianie kalendarium imprez cyklicznych w Gminie,
 • utworzenie oddzielnej podstrony internetowej na stronie Gminy Chełm www.gmina.chelm.pl , na której zamieszczane będę aktualne informacje dla turystów.

Cel operacyjny 4: podnoszenie wartości kultury

 

 • Zadanie 1: Wsparcie infrastruktury kulturalnej.
  Zadanie będzie  realizowane poprzez bieżące remonty oraz doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne placówek kulturowych w gminie: Ośrodka Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach oraz bibliotek – Biblioteki Publicznej Gminy Chełm w Okszowie  i jej filii w Nowosiółkach Kolonii, Srebrzyszczu, Stawie, Strupinie Dużym.
 • Zadanie 2: Rozrywki kulturalne.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • organizację i wspieranie imprez publicznych (festyny, koncerty, wystawy, warsztaty),
 • organizowanie spotkań z artystami,
 • wspieranie młodych talentów,
 • wydawnictwo folderów i map  z krajobrazem kulturowym Gminy Chełm.
 • Zadanie 3: Świetlice wiejskie.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • budowę świetlic
 • bieżące remonty i doposażenie w sprzęt dydaktyczny i komputerowy świetlic już działających,
 • organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.


IV  Dobre rządzenie i współpraca międzyregionalna i międzynarodowa poprzez wdrażanie polityki rozwoju

wzmocnienie współpracy ponadregionalnej i ponadnarodowej oraz podniesienie jakości pracy administracji publicznej

Cel operacyjny 1: nawiązanie współpracy międzyregionalnej

 • Zadanie 1: Udział we wspólnych programach rozwojowych.
  Zadanie będzie realizowane poprzez angażowanie się władz lokalnych w inicjatywy w które zaangażowane są inne gminy a które dążą do tego samego celu – rozwoju ojczyzny lokalnej  (PROW 2007 – 2013 LEADER).
 • Zadanie 2: Organizacja wspólnych inicjatyw.
  Zadanie będzie realizowane poprzez włączanie się władz gminy i społeczności lokalnej w imprezy o charakterze międzygminnym.

Cel operacyjny 2: współpraca międzynarodowa

 

 • Zadanie 1: Współpraca transgraniczna.
  Zadanie będzie realizowane poprzez rozwiązywanie wspólnych problemów o charakterze transgranicznym z partnerami wschodnimi – Ukrainą i Białorusią. 
  Wykonywane zadania będą miały charakter gospodarczy jak również kulturalno – społeczny oraz przyrodniczy.

Cel operacyjny 3: podniesienie zdolności administracyjnej do wdrażania polityki rozwoju

 • Zadanie 1: Rozwój potencjału administracyjnego.
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych,
 • Zadanie 2: Rozwój informatyzacji i usług on-line w Urzędzie i jednostkach podległych.
 • Zadanie 3: Zwiększenie stopnia spójności dokumentów planistycznych w celu lepszego wdrażania polityki rozwoju.
  Zadanie będzie realizowane poprzez odpowiednio spójne wypracowanie, uaktualnienie dokumentów planistycznych m.in.: Planu Rozwoju Lokalnego, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , inne.
 • Zadanie 4: Angażowanie się w rozwiązywanie problemów ponadlokalnych.
  Zadanie będzie opierało się na rozwiązywaniu problemów i rozwoju Ziemi Chełmskiej zwłaszcza przy współpracy z Miastem Chełm i Powiatem Chełmskim.
 • Zadanie 5: Sięganie po środki pomocowe z Unii Europejskiej .