Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów - Fp-001

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-001


Wymagane wnioskiFp-001-01 – poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntu

Fp-001-02 – oświadczenie o przyznanej pomocy de minimis


Lista wnioskówFp-001-01   (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

Fp-001-02   (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

 

Wymagane załączniki


- akt notarialny dotyczący nabycia gruntów

- oświadczenie o przyznanej pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie


  Dokumenty do wglądu


  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy


   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Podatków i Opłat

   Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

   tel: 82 567 44 12

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Wymagane opłaty


   Brak


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   - osobiście

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Podatków i Opłat

   Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    14 dni od zaistnienia nabycia gruntu


     Termin załatwienia sprawy


     Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


     Tryb odwoławczy


     Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


     Informacje dodatkowe


     Zwalnia się od podatku rolnego grunty nabyte w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

      • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

      • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

      • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

      Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały wyżej wymienione zdarzenia.

      Przedmiotowe zwolnienie podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

      Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

      W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

      Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

      Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste na okres nie krótszy niż 10 lat.

      Zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania.

      Po upływie okresów przedmiotowych zwolnień stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

      Wymienione zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowią pomoc publiczną i powinny być realizowane do wysokości pułapu określonego w art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych.


      Podstawa prawna


      - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.)

      - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz.201 z późn. zm.)