Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości powierzchni (nie)posiadanego gospodarstwa rolnego, powierzchni posiadanych użytków rolnych - Fp-002

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-002


Wymagane wnioski


Fp-002-01 – poprawnie wypełniony wniosek wydania zaświadczenia o niezaleganiu/w podatkach lub stwierdzające stan zaległości/powierzchni (nie)posiadanego gospodarstwa rolnego/powierzchni posiadanych użytków rolnych


Lista wniosków


Fp-002-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


Dowód uiszczenia opłaty skarbowej


  Dokumenty do wglądu


  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy


   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Podatków i Opłat

   Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

   tel: 82 567 44 12

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Wymagane opłaty


   Opłata skarbowa w kwocie 21,00 zł.

   (zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Urzędu Gminy Chełm: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Oddział Pokrówka Nr 96 8187 0004 2004 0050 0337 0001).

   W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   - osobiście

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Podatków i Opłat

   Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty, listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    Brak


     Termin załatwienia sprawy


     Do 7 dni


      Tryb odwoławczy


      Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm - za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia stronie.

      Do terminu przysługującego na zażalenie nie wlicza się dnia otrzymania zaświadczenia.

      O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zażalenia w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).


      Informacje dodatkowe


      Zwolnienie z opłaty skarbowej dla osób które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016, poz. 1827 z póź. zm.).

       

      1. Nie podlega opłacie skarbowej:

      1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia w sprawach:

      a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

      b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

      c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

      d) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

      e) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

      f) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

      2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.


       Podstawa prawna


       - Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z póź. zm.)

       - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. 2015 r., poz. 2355.)