Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ROC-007

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Obrony Cywilnej

ROC-007


Wymagane wnioski


ROC-007-01 – wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Lista wniosków


ROC-007-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- Oświadczenie inwestora na rzecz którego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o wyrażeniu zgody do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu;

- Oświadczenie wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejsce dotychczasowego inwestora, o przyjęciu warunków zawartych w tej decyzji;

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, a w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Dokumenty do wglądu


Brak


  Sposób i miejsce składania dokumentów


  1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

  Wójt Gminy Chełm
  ul. Gminna 18
  22-100 Pokrówka
  Sekretariat – Dziennik Podawczy

   

  Godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

  wtorek: od 730 do 1600.

  piątek: od 730 do 1500.

   

  2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

  Wójt Gminy Chełm

  ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

   

  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

  tel: 82 569 70 15

  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Wymagane opłaty


  - 105,00 zł- opłata za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  - 17,00 zł- opłata tylko w przypadku pełnomocnictwa


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   - osobiście

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    Brak


    Termin załatwienia sprawy


    Do jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 


    Tryb odwoławczy


    Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełm, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


    Informacje dodatkowe


    Brak


    Podstawa prawna


    - Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

    - Ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257).