Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - ROC-008

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Obrony Cywilnej

ROC-008


Wymagane wnioski/dokumenty


ROC-008-01- wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego

ROC-008-02- wypełnione oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego


Lista wniosków


ROC-008-01 (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

ROC-008-02 (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- Oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.


  Dokumenty do wglądu


  - Umowy dzierżawy gruntu rolnego


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Urząd Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Referat Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

    

   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

   tel: 82 569 70 15

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Wymagane opłaty


   Brak


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   - osobiście

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    - Producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu, w dwóch terminach, tj.

    a) od 1 lutego do 29 lutego danego roku producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia,

    b) od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca;     Termin załatwienia sprawy


     - Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku,

     - Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia w przypadku wniosku złożonego w pierwszym terminie i od 1 października do 31 października w przypadku wniosku złożonego w drugim terminie - gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.


     Tryb odwoławczy


     Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełm, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


     Informacje dodatkowe


     Procedury i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:

     • Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

     • Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

     • W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

     • W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku podaje się numer tego rejestru.

     • Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).

     • Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

     • Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

     Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada , stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego

      

     Przy ustalaniu limitu zwrotu podatku akcyzowego, nie uwzględnia się:

     - gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

     - gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


     Podstawa prawna


     • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 t.j.)

     • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
      (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)

     • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 789)

     • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju napędowego na dany rok