Wniosek_o_organizację_imprezy_masowej_BPG-001

Urząd Gminy Chełm

Biuro Promocji

BPG-001


Wymagane wnioski


BPG-001-01 – poprawnie wypełniony wniosek o organizację imprezy masowej


Lista wniosków


BPG-001-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


Do wniosku organizator załącza następujące dokumenty:

1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;

3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4) informację o:

a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,

b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5) informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

8) informację o powiadomieniu podmiotów, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania;

10) Opinie wydane przez właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego;

11) Potwierdzenie uiszczenia opłaty.


Dokumenty do wglądu


Brak


  Sposób i miejsce składania dokumentów


  1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

  Wójt Gminy Chełm
  ul. Gminna 18
  22-100 Pokrówka
  Sekretariat – Dziennik Podawczy


  Godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

  wtorek: od 730 do 1600.

  piątek: od 730 do 1500.

   

  2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

  Wójt Gminy Chełm

  ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

   

  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

  Biuro Promocji Gminy

  adres e-mail: biuropromocji@gminachelm.pl


  Wymagane opłaty


  - 82,00 zł- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej


  Sposób i miejsce odbioru dokumentów


  - osobiście

  Urząd Gminy Chełm

  Biuro Promocji Gminy

  ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   - korespondencyjnie: Poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


   Termin złożenia


   - Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęciem, musi wystąpić do Wójta Gminy Chełm z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. Termin może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.


   Termin załatwienia sprawy


   Do 30 dni, organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.


   Tryb odwoławczy


   Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


   Informacje dodatkowe


   • Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku (art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych);

   • W przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;

   • W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

    


   Podstawa prawna

   • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1160)

   • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)

   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)